Regulamin konkursu

konkurs dora metal

Może to Ty masz najstarszy wyrób Dora Metal!

1. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej Twojego urządzenia

2. Prześlij je na adres: PROMOCJA@DORA-METAL.PL

3. Na zgłoszenia czekamy do 30.09.2022 r.

 

Szczegółowy regulamin poniżej 😉

Regulamin konkursu

NAJSTARSZE FUNKCJONUJĄCE URZĄDZENIE MARKI DORA METAL

 

Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu jest firma Dora Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej 27.
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs trwa od 1.09 do 30.09.2022.

 

Warunki uczestnictwa

 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dowolnej formie, mające siedzibę na terytorium Polski, które spełnią równocześnie następujące warunki:.

a) zapoznają się z Regulaminem i zaakceptują warunki Konkursu wskazane w Regulaminie;

b) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji Konkursu;

c) posiadają prawa autorskie do zadania konkursowego.

5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, pracownicy Organizatora lub członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zdjęcia tabliczki znamionowej najstarszego funkcjonującego urządzenia produkcji Dora Metal Sp. z o.o. wykorzystywanego w celach gastronomicznych.

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję urządzenia.

8. W konkursie zostanie wyłoniony 1 zwycięzca.

9. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie udokumentowanego roku produkcji zgłaszanego urządzenia - tabliczki znamionowej, której zdjęcie zostanie wysłane na adres email: promocja@dora-metal.pl

10. Przesłane zdjęcie nie może zawierać wizerunku osoby fizycznej. Uczestnik konkursu dokonując zgłoszenia – oświadcza jednocześnie, że jest autorem zdjęcia.

11. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Zdjęcia, oraz, że Zdjęcie nie narusza przepisów prawa, w tym dóbr osobistych, praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, nie zawiera logotypów, znaków graficznych i innych oznaczeń marek osób trzecich elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić́ wyraz dyskryminacji.

12. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osobistych w związku z upublicznieniem zdjęcia i opisu w ramach Konkursu. W razie zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw osobistych Organizator ma prawo przekazania danych osobowych uczestnika osobie trzeciej. Po poinformowaniu uczestnika przez organizatora o zgłoszeniu roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych uczestnik podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Organizatorowi powództwa z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Uczestnik wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Organizatora.

13. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody telefonicznie. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej, na miejsce gdzie znajduje się urządzenie, zdjęcie którego tabliczki znamionowej zostało przesłane do Organizatora, przyjedzie w uzgodnionym ze Zwycięzcą terminie, osoba upoważniona przez Organizatora, celem wykonania własnych zdjęć urządzenia, na co uczestnik wyraża zgodę poprzez przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej na adres email Organizatora. Zdjęcia urządzenia zostaną zamieszone na fanpage’u Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego zdjęcia, w szczególności w przypadku:

a) zawarcia na zdjęciu wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;

b) zawarcia na zdjęciu treści reklamowych dotyczących innych podmiotów niż Organizator;

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do zadania konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

15. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad w nim zawartych, w tym:

a) podaje nieprawdziwe dane;

b) jego działania są̨ sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią̨ nieuczciwe praktyki lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

16. O wykluczeniu uczestnika lub zdjęcia z konkursu Organizator poinformuje uczestnika konkursu w terminie 7 dni od momentu wysłania Zgłoszenia, mailem na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, których przesłanie nie powiodło się lub zostało opóźnione.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty wynikające z błędnego zaadresowania lub niekompletności Zgłoszeń wskutek nieprawidłowego działania komputerów, działania wirusów, błędów i innych przyczyn pozostających poza jego kontrolą.

Nagroda

 

19. Nagrodą w konkursie jest wymiana zgłaszanego urządzenia na nowe, aktualnie znajdujące się w ofercie Dora Metal Sp. z o. o.

20. Zwycięzcę konkursu wybiera Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora. Komisja wybiera Zwycięzcę na podstawie przesłanych danych - wygrywa najstarsze urządzenie marki Dora Metal Sp z o.o.

Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu tj. od dnia 30.09.2022.

21.Nagrodę można odebrać – wg ustaleń indywidualnych.

22. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie internetowej oraz w social mediach.

23. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

24. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania jej innej osobie.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez

Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

26. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: promocja@dora-metal.pl

27. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Reklamacja - NAJSTARSZE FUNKCJONUJĄCE URZĄDZENIE MARKI DORA METAL ).

28. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

29. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Obowiązek informacyjny

 

30. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Dora Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Chodzieskiej 27.

31. Dane będą̨ służyły w celu:

a) realizacji Konkursu - przez czas niezbędny do rozstrzygnięcia Konkursu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) wykonania obowiązków prawnych, np. podatkowych (podstawa prawna: obowiązek prawny) – przez czas wykonywania obowiązków,

c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń́ oraz w celu przeprowadzenia analiz i statystyk (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) - przez czas, po którym przedawniają się roszczenia w związku z udziałem w Konkursie,

d) wykazania zgodności działań Organizatora z prawem (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) – przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążącego na Organizatorze obowiązku.

32. Dane osobowe mogą̨ zostać przekazane innym podmiotom:

a) podwykonawcom, działającym w imieniu Organizatora, w szczególności w zakresie wsparcia informatycznego, organizacji Konkursu oraz obsługi przesyłania Nagród;

b) innym administratorom działającym we własnym imieniu takim jak podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe.

33. Uczestnik ma prawo wnieść́ sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, gdy podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, a także, gdy są one przetwarzane w celu marketingowym.

34. Ponadto Uczestnik ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Organizatora,

b. sprostowania (poprawiania) danych,

c. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

d. przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,

35. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają̨ z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać́ Uczestnik, zależeć́ będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

36. Organizator nie dokonuje profilowania danych ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

37. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe przetwarzane są̨ niezgodnie z prawem, może wnieść́ skargę̨ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa własności intelektualnej

 

38. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest wyłącznym twórcą zdjęcia przesłanego w Zgłoszeniu, co do którego podejmuje dobrowolną decyzję o zamieszczeniu go w dowolnie wybranym miejscu dostępnym publicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub że twórca zdjęcia zrzekł się wykonywania autorskich praw osobistych do zdjęcia w tym prawa do oznaczenia zdjęcia imieniem i nazwiskiem autora

b. oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do zdjęcia.

39. Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niewyłącznej licencji do zdjęcia, z prawem do sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania zdjęcia oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

41. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.