INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ DORA METAL SP. Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) DORA METAL Sp. z o.o. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1)     DORA METAL Sp. z o.o. - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000125512, nr REGON: 572000178, nr NIP: 7630003707, jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawartych z Państwem umów lub wykonywania czynności przedumownych, dokumentowaniem operacji gospodarczych (w tym wystawianiem faktur), utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, reklamacji, skarg i postulatów oraz wykorzystywania monitoringu wizyjnego.

2)     DORA METAL Sp. z o.o. przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług na rzecz klientów naszej Spółki oraz optymalizacji procesów ich obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami w sprawach realizacji ich wniosków, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym DORA METAL Sp. z o.o. poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego oraz kontroli ruchu osobowego i kołowego.
 • w celu marketingu usług własnych oraz promowania działalności Spółki i jej nowych inicjatyw wśród klientów związanych z DORA METAL Sp. z o.o. umowami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej);

3)     Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez DORA METAL Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4)     Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5)     DORA METAL Sp. z o.o. przechowywała będzie Państwa dane osobowe:

 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby w razie wycofania zgody przez tę osobę (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody).

Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.

6)     Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z DORA METAL Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, firmy windykacyjne, agencje ochrony osób i mienia.

7)     Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8)     W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z DORA METAL Sp. z o.o.:

 • telefonicznie: (67) 2553441
 • drogą elektroniczną: info@dora-metal.pl
 • osobiście w siedzibie naszej Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

Prezes Zarządu DORA METAL Sp. z o.o.

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH SPÓŁCE CV / MATERIAŁY REKRUTACYJNE

DORA METAL Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę w Spółce jest DORA METAL Sp. z o.o. - siedziba: 64-700 Czarnków, ul. Chodzieska 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000125512, nr REGON: 572000178, nr NIP: 7630003707.

2) Cele przetwarzania Pani / Pana danych  osobowych związane są wyłącznie z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Spółce określone są w przepisach prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez DORA METAL Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

4) Przysługują Pani / Panu prawa:

-dostępu do dotyczących Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) danych,

- usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

- do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

- do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), -

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Administrator Danych przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.

6) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z DORA METAL Sp. z o.o. – firmy zapewniające Spółce obsługę informatyczną, kancelarie prawne.

7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

8) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych DORA METAL Sp. z o.o., jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Spółce.

9) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować::

- telefonicznie: (67) 2553441

- drogą elektroniczną: info@dora-metal.pl

- osobiście w siedzibie Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

 

Prezes Zarządu DORA METAL Sp. z o.o.

Bądź na bieżąco - zapisz się na newsletter
dora-metal-rycerz

Dora Metal jest wiodącą w branży gastronomicznej w Polsce firmą, z długoletnią tradycją i doświadczeniem w projektowaniu, oraz produkcji profesjonalnych urządzeń dla sektora HORECA.

polski-produkt_dora

Polski producent